எங்கள் ஆசிரியர்..!

கர முதல சொல்லித் தந்த எங்கள் ஆசிரியரே...
அடக்கம்தனை அறிய வைத்த எங்கள் ஆசிரியரே...
சை தீர பாடுகிறோம் உங்கள் புகழையே..!

னிய தமிழ் பயிற்றுவித்த  எங்கள் ஆசிரியையே...
னிய கதை சொல்லித்தந்த  எங்கள் ஆசிரியையே...
ன்ற தாயைப் போல நாங்கள் வணங்குவோம் உம்மையே..!

லக மொழி ஆங்கிலத்தை அறிய வைத்த எங்கள் ஆசிரியரே...
ண்மைதனை எடுத்துரைத்த எங்கள் ஆசிரியரே...
ர் கேட்க  சொல்லிடுவோம்  உங்கள் பெருமையே..!

ண் கணிதத்தை கற்றளித்த எங்கள் ஆசிரியையே...
ளிமைதனை எமக்களித்த எங்கள் ஆசிரியையே...
ற்றிடுவோம் உன் புகழை உலக ஏட்டினிலே..!

ம்புலனும் அறிவியலை அறியவைத்த எங்கள் ஆசிரியரே...
யங்களை நீக்கி வைத்த எங்கள் ஆசிரியரே...
ழுக்கம் கற்று நிற்கின்றோம் உங்கள் அன்பு முறையிலே..!

ர் நிலை சமூகஅறிவியலை படிக்க வைத்த எங்கள் ஆசிரியையே...
ர்குலம் நாமெல்லாம்  என்றுரைத்த எங்கள் ஆசிரியையே...
வை போல கற்று தெளிந்தோம் உங்கள் வழியிலே..!

எஃகு போல் உடற்கல்விதனை உய்ய வைத்த எங்கள் ஆசிரியரே...

(எ)ஃ
கணமும் தொழுது நிற்போம் உந்தன் பணியையே..!
Make a Free Website with Yola.