2016 ஆம் ஆண்டு இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டிக்கான மரதன் ஓட்டப்போட்டி

2016.01.23

17 வயதின் கீழ் ஆண்கள்

1ஆம் இடம் - யா.சரண்ராஜ் - மஞ்சள்

2 ஆம் இடம் - உதயச்சந்திரன் - நீலம்

3 ஆம் இடம் - துவாரகன் - நீலம்


17 வயதின் கீழ் பெண்கள் 

1ஆம் இடம் - கோ.கேதாரணி – சிவப்பு

2ஆம் இடம் - த.பிரியங்கா – நீலம்

3ஆம் இடம் - கோ.பிரியாளினி – நீலம்


17 வயதின் மேல் ஆண்கள்

1ஆம் இடம் - சி.சிவகரன் - பச்சை

2ஆம் இடம் - த.கிருஸ்ணா – மஞ்சள்

3ஆம் இடம் - கு.வினோத் - நீலம்


17 வயதின் மேல் பெண்கள் 

1ஆம் இடம் - த.துளசி - நீலம்

2ஆம் இடம் - பா.மதுசா – மஞ்சள்

3ஆம் இடம் - தி.பிரிந்தா – பச்சை

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 ஆம் ஆண்டு இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டியில் சோமசுந்தரப்புலவர் இல்லம்(மஞ்சள்) 1 ஆம் 

இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டது.


Make a Free Website with Yola.