2016.01.17 - இன்று நடைபெற்ற பாடசாலை அபிவிருத்திச்சங்க விசேட கூட்டத்தில் வகுப்பறைகளுக்கென 16 அலுமாரிகள் பல்வேறு தரப்பினரால் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டன.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.