2015.12.04 - எமது கல்லூரியில் நீண்ட காலம் ஆசிரியராகவும் பிரதி அதிபராகவும் பணியாற்றி ஓய்வுநிலை பெற்றிருக்கும் திரு.க.குணம் அவர்களுக்கும் இடமாற்றம் பெற்றுச்சென்ற ஆசிரியர்களுக்கும் தொண்டர் அசிரியருக்கும் கல்விசாரா ஊழியருக்குமான சேவைநலன் பாராட்டு விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make a Free Website with Yola.