காங்கேசன்துறை மாவட்ட சாரணர்பாசறைப் போட்டியில்(2013) எமது பாடசாலை முதலாம் இடத்தைப்பெற்றுள்ளது.

Make a Free Website with Yola.