எமது பாடசாலை மாணவி
செல்வி.பி.ரிசிகாந்தி  9A சித்தியை(ஆங்கில மொழிமூலம்) பெற்றுள்ளார்.